Thisaruban
ThisarubanFormand
Nathiya
NathiyaSekretær / sekretaer@dtfn.net
Kaushalya
KaushalyaKassere
Arulmoli
ArulmoliBestyrelsesmedlem / (Integrationsrådet)
Amuthan
AmuthanBestyrelsesmedlem
Sivram
SivramBestyrelsesmedlem
Ragunathan
RagunathanBestyrelsesmedlem